ANBI

Naam
ANBI voor gemeente Ridderkerk in 2021

Fiscaal nummer
002633450

KvK nummer
77682378

Contact
Anjerstraat 2
2981 BA Ridderkerk
(0180) 42 48 50
scribagergemridderkerk@kliksafe.nl

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 1 predikant 8 ouderlingen en 7 diakenen.

Beloningsbeleid
Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan
Verwezen wordt naar het “Beleidsplan voor de periode 2021 t/m 2024 van de Gereformeerde Gemeenten”.

Doelstelling
ANBI voor gemeente Ridderkerk in 2021 vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten
Het jaar 2021 was net als 2020 bijzonder jaar in het kerkelijk leven. Ook dit jaar werd de kerkgang en diverse kerkelijke activiteiten beperkt door het coronavirus. Ondanks deze omstandigheden mocht de Woordbediening en de bediening van de Heilige Sacramenten doorgaan. Ook tijdens de christelijke feestdagen, alsmede op de jaarlijkse biddag, dankdag en op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen mocht het Woord bediend worden. Het Heilig Avondmaal kon weer tweemaal plaatsvinden. In het verslagjaar 2021 werd de Heilige Doop bediend aan in totaal 12 kinderen. Er werden in 2021 drie huwelijken kerkelijk bevestigd in het midden van de gemeente. Het totaal aantal leden groeide licht, 1016 eind 2020 en 1024 per eind 2021 (bestaande uit 670 leden en 354 doopleden). De kerkenraad bestond per 31 december 2021 uit een predikant, 7 ouderlingen en 7 diakenen. De kerkenraad vergaderde zoals gewoonlijk iedere maand en waar nodig meer om diverse pastorale zaken te bespreken. Ook kwamen onder andere de diverse onderhoudswerkzaamheden aan de kerkelijke gebouwen aan de orde en werden de renovatieplannen van ons kerkgebouw verder voorbereid en de eerste fase werd uitgevoerd. Het catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente heeft ondanks de corona voor het grootste gedeelte in het verslagjaar weer haar voortgang gehad, evenals de huisbezoeken en de bezoeken aan zieken, bejaarden en andere leden in moeilijke omstandigheden. De diaconie heeft diverse leden bijstand mogen verschaffen bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven. Verder heeft de gemeente financieel mogen bijdragen aan het werk van de diverse deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn met hulpverlening van diverse aard. Verder waren binnen de gemeente ook 5 jeugdclubs, een jeugdvereniging, de vrouwenvereniging, een bijbelstudievereniging, een vereniging die moederochtenden organiseert en één koor actief. Er werd een kinderkoor opgericht wat inmiddels door ongeveer 40 kinderen wordt bezocht. Ook mochten de vrijwilligers van Charitas weer hun gewaardeerde diensten verlenen binnen de gemeente. Ook het werk in de kringloop Noorderweg mocht – in de periode dat de winkels open mochten zijn – met inzet van vele vrijwilligers haar voortgang hebben. Het eigen kerkblad verscheen in 2021 tweewekelijks.

Financiële verantwoording
Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2021’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2021’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” inclusief ondermeer zendings- en evangelisatiecommissie, (jeugd)verenigingen, bibliotheek, etc. als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de vergoedingen voor de predikanten en koster. De lasten die samenhangen met het kerkgebouw zijn onderhoud, energie, schoonmaak, etc. In 2021 zijn ook lasten die samenhangen met investeringen in gebouwen daaronder opgenomen.

Voor meer informatie zie: https://www.gergeminfo.nl/gemeenten/ridderkerk?modal=anbi-bekijken