Wat geloven wij?

Wie is God en wat is de Bijbel

Het geloof in God is ons fundament. Het bindt ons samen. Maar wat betekent het precies?

Wij geloven dat de Bijbel het middel is waardoor God tot ons allen spreekt. In de Bijbel maakt de Heere (= God) Zichzelf aan ons bekend en maakt Hij ons duidelijk wat Zijn wil is. In de Bijbel laat God Zich kennen als de drieënige God; als Vader, Zoon en Heilige Geest. De Vader is de grote Schepper, de Zoon is de Verlosser en de Heilige Geest werkt die verlossing uit in het hart van al Gods kinderen. De Bijbel is een betrouwbare gids en geeft ons antwoord op (levens)vragen en laat ons zien hoe we God moeten liefhebben en dienen.

Kernboodschap van de Bijbel

Een goed begin
In het begin van de Bijbel kunnen we lezen dat God de hemel en de aarde geschapen (uit niets gemaakt) heeft: zon, maan, sterren, de aarde, bomen, planten, vogels, vissen en ten slotte, als kroon op de schepping, de mens. Het doel van de schepping is dat alles tot eer van God leeft. In het begin was er een volkomen harmonie met elkaar: dieren en mensen onderling én de mens met God (Genesis 1-2).

Ongehoorzaamheid
De eerste mensen, Adam en Eva, luisterden echter naar de duivel en waren God ongehoorzaam. Dit veroorzaakte een grote scheiding tussen God en de mensen. De zonde wekte grote boosheid van God op. Verdriet, moeiten en zelfs de dood kwamen in de wereld. De Bijbel zegt dat de mens moet sterven als straf op de zonde (Genesis 3). Niet alleen Adam en Eva, maar ook alle mensen die na hen geboren zijn, hebben van zichzelf een verkeerd (zondig) bestaan. Daarom verdienen we allemaal dezelfde straf. De Bijbel spreekt hier op een indringende manier over.

Onverdiende liefde
Gelukkig eindigt de Bijbel hiermee niet!
God heeft in Zijn oneindige liefde gezorgd voor een mogelijkheid om gered te worden. Die mogelijkheid is er alleen door Jezus Christus, Gods eigen Zoon. Hij kwam naar de aarde om voor zondige mensen de verhouding met God te herstellen. In het Nieuwe Testament, het tweede gedeelte van de Bijbel, lezen we daarover: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verderve (d.w.z. verloren gaat), maar het eeuwige leven hebbe” (Johannes 3 vers 16).

Redding door Jezus, de Zaligmaker
Hoe kan Jezus Christus nu onze Redder zijn of worden? Dit kan uit genade en door het geloof in Hem. Hij wilde vrijwillig in de plaats van zondaren de straf dragen. Hij heeft geleden en is zelfs aan het kruis gestorven. Zijn zelfopoffering was zó groot, dat Hij daarmee de schuld kan wegnemen van een ieder die in Hem gelooft. Jezus is uit de dood opgestaan. Hij is de Koning die (nu vanuit de hemel) regeert over deze aarde en zorgt voor Zijn gelovigen. Wie in de Heere Jezus gelooft, mag daarom onverdiend (= uit genade) vrijuit gaan en wordt niet meer gestraft voor zijn zonden. Wij noemen dat “de verzoening met God”. God gaat nog steeds door met het redden van mensen. De Heilige Geest gebruikt hiervoor de verkondiging van het Woord.

Een nieuw leven
Maar het verdrietige is dat wij helemaal gericht zijn op de zonde. Als het aan ons ligt, willen we liever zonder God doorleven dan gered worden. Het is dan ook noodzakelijk dat wij dit erkennen, de verzoening met God nodig krijgen en ook ontvangen door het geloof in Jezus’ betaling. Als dank voor het grote offer dat Hij gebracht heeft, zal er ook een verlangen komen om Gods wil te doen. Die verandering wordt met een woord uit de Bijbel “wedergeboorte” genoemd. Een mooi woord, want het wijst er op dat je als het ware opnieuw geboren wordt. Het oude zondige leven maakt plaats voor een nieuw leven in gehoorzaamheid aan God. Dat nieuwe leven betekent aan de ene kant strijden tegen al het verkeerde. En aan de andere kant hoop en vertrouwen op God. Dat nieuwe leven zal nooit meer eindigen. De gelovigen zullen wel een keer sterven, maar na hun sterven zullen zij eeuwig God loven en prijzen in de hemel. Zonder enig gebrek. Zonde, verdriet en ellende zijn dan voorgoed voorbij. Aan het eind van de tijd, als het Evangelie van Jezus Christus op de hele wereld is verkondigd, zal Hij terugkomen naar deze aarde om alle mensen te oordelen. Wie in Hem gelooft heeft, zal niet verloren gaan.

Een dringende oproep
Vindt u dit geen belangrijke boodschap? We menen het uit de grond van ons hart: het is een kwestie van leven of dood, van gered worden of verloren gaan. Neem daarom de volgende aansporing uit het Oude Testament (het eerste deel van de Bijbel) ter harte: “Zoekt de HEERE terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot de HEERE; zo zal Hij zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft menigvuldig” (Jesaja 55 vers 6-7).

 

Verdieping

Als u meer over de Bijbel wilt weten kunt u een gratis online Bijbelcursus volgen. Er zijn verschillende cursussen beschikbaar, voor mensen die niets van de Bijbel afweten, en voor degenen die meer verdieping zoeken. Link: https://www.onlinebijbelcursus.nl/

Heeft u vragen heeft over God, over het geloof of over de Bijbel, dan kunt u deze stellen via https://www.ggridderkerk.nl/contact/

U kunt een Bijbel kopen bij de boekhandel, of er gratis één aanvragen via https://www.ggridderkerk.nl/contact/

Ook kunt u de Bijbel on-line lezen, of gratis als programma op PC of smartphone installeren voor off-line gebruik: